Acquire
Élj, változz, szeress
0  Item(s)
0
Cart contents
0  Ft

Selected products

Brado Club Mildew Killer 500 ml

In stock
Immediately available over online purchase
799  Ft
1598 Ft / 1 liter
item

Purchase in the closest Auchan store

To find the next available delivery day, please select a delivery area.
Total:
799  Ft

Ingredients

Biocid hatóanyag: nátrium-hipoklorit 4,6% (EC: 231-668-3).; Egyéb összetevők: nátrium-hidroxid, víz; Veszélyt meghatározó összetevők: nátrium-hipoklorit, nátrium-hidroxid; Antimikrobiális spektrum: baktericid, fungicid.

For allergens, see ingredients in bold.

Details of the product

Specifikáció alapján teljes megnevezés Brado Club penészölő szer 500 ml
Gyártó és/vagy élelmiszer vállalkozó telephely ország HUN
Biztonsági figyelmeztetés A biocid termékeket körültekintően használja. Olvassa el a termékinformációkat a csomagoláson és a kiegészítő információkat a termék használatára vonatkozóan. Figyelmeztető mondatok: H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra. Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: P102 Gyermekektől elzárva tárolandó. P260 A permet belélegzése tilos. P264 A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni. P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. P280 Védőkesztyű, védőruha, szemvédő, arcvédő használata kötelező. P301+P330+P331 LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyzás. P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLKÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Egyéb figyelmeztetések: Tilos más termékekkel együtt használni! Veszélyes gázok (klór) szabadulhatnak fel. Elsősegélynyújtás: Belélegzés esetén: a sérültet friss levegőre kell vinni, nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, és biztosítani kell a könnyű légzést, lazítsa meg a szoros ruházatot. Amennyiben a sérült öntudatlan, helyezze stabil oldalfekvésbe és forduljon orvoshoz. Bőrre jutás esetén: távolítsuk el a szennyezett ruhadarabot és lábbelit, az érintett bőrfelületet mossuk le alaposan bő vízzel. Tünetek jelentkezése esetén forduljunk orvoshoz. Szembe jutás esetén: legalább 10 percig tartó szemöblítést kell végezni folyóvízzel, a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó állandó mozgatása közben. Ha a tünetek hosszabb ideig fennállnak, forduljon szakorvoshoz. Lenyelés esetén: a szájüreget vízzel ki kell öblíteni, és vizet kell itatni. Ne hánytassunk. Orvosi ellátást kell biztosítani. Hulladékkezelés: A kiürült tisztítatlan csomagolóanyag valamint az anyag maradékot tartalmazó csomagolóanyag kezelése, ártalmatlanítása a vonatkozó rendelet előírásainak figyelembevételével történhet. Környezetvédelem/ökotoxikológia: A készítmény lúgos kémhatása miatt veszélyes az élővizek szervezeteire. Tilos a készítményt, fel nem használt maradékait, göngyölegeit elővízbe, talajba és hígítás illetve kezelés nélkül közcsatornába juttatni. Szennyezés-mentesítés: Nagy mennyiségben kiszivárgott vagy kiömlött anyagot, inert nedvszívó anyaggal (homok, föld) fel kell itatni és zárt, címkével ellátott edényzetben kell gyűjteni. A szennyezett anyagot az előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.
Másodlagos márka Club
Elsődleges csomagolás típusa Aeroszol
Tisztítószerek fajtái Penészeltávolító

Storage instructions

Tárolja szára, hűvös, de fagymentes, jól szellőztethető helyen, savaktól és élelmiszerektől távol.

Distributor

Florin Zrt. 6725 Szeged Kenyérgyári út 5.

When receiving your delivery, please always read the product label, do not rely solely on the information available on the website. The Auchan Hungary Ltd. will do its utmost to ensure fully accurate product information, meeting all custumer's needs, but food information, including ingredients, nutritional facts and allergenic ingredients are constantly changing. If you have any questions, or you would like to get further information about the products, please contact the customer service or the manufacturer.

Although product information is regularly updated, the Auchan Hungary Ltd. is unable to accept responsibility for any incorrect information. This does not affect your rights in any way.

When would you like to receive your package?

 
 • Guidance to the delivery district selection

 • In the selected area the delivery of food products is not available. By selecting the area, the food products will be deleted from your cart.

We are sorry, we don't do home delivery to the selected area.

 • Guidance to the delivery district selection

 • In the selected area the delivery of food products is not available. By selecting the area, the food products will be deleted from your cart.

Available product categories (0):


Subscribe to not-available categories

Subscribe to our newsletter and get a notification as soon as we deliver your currently-unavailable products!

 • Guidance to the delivery district selection

 • In the selected area the delivery of food products is not available. By selecting the area, the food products will be deleted from your cart.

We are sorry, we don't do home delivery to the selected area.

 • Guidance to the delivery district selection

 • In the selected area the delivery of food products is not available. By selecting the area, the food products will be deleted from your cart.

WELCOME
to Auchan online shopping!

Find out, how can you shop from the comfort of your home. First, please, make sure to check if the home delivery is available in your area.

Just a few clicks,
in the Auchan online store.

Register an account in our webshop! After you have logged in, select where and when would you like your order to be delivered.

The discount prices
are guaranteed untill the delivery.*

* You can find detailed rules in the General Terms and Conditions

Collect points the same way,
like you would in one of our department stores.

Enter the number of your Trust card, or Auchan card, or register. Your points will be credited to your account and provide you further discounts.

You don't have to worry
even if the product you have chosen is temporarily out of stock.

There is an option on your shopping cart page, which allows you to choose replacement products, which will be delivered, if the originally chosen product is out of stock. In this case you can avoid unexpected inconveniences.

Creating an account in our online webshop provides you
many beneficial functions:

 • 1 you can easily review your previous orders
 • 2 you can add your previous shopping lists to your cart with a single click
 • 3 you can save your unfinished orders and continue them later
 • 4 you can collect trust points

Shop quickly, comfortably
and safely!

During a purchase you can register your bank card and safely *
save its details, so you don't have to enter the card data every time you make a purchase.
* Your card details will be linked to your account on the page operated by the Bank, so neihter Auchan nor a third party will have access to your data.