Acquire
Élj, változz, szeress
0  tétel
0
Kosár tartalma
0  Ft

Kiválasztott termékek

amelyben az AUCHAN Magyarország Kft. (székhelye: 2040 Budaörs, Sport utca 2-4., cégjegyzékszáma: 13-09-165237), mint adatkezelő (a továbbiakban: Auchan) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet) szerint tájékoztatja az "Online.Auchan.hu Online Áruház", az "Auchan Online Áruház - élelmiszer bevásárlás" Android applikáció és az "Auchan Online Áruház" iOS applikáció (a továbbiakban egységesen: online áruház) látogatóit és a szolgáltatásokat igénybe vevőket, mint érintetteket (a továbbiakban: Érintett vagy Érintettek) a személyes adataik kezeléséről és felhasználásáról (a továbbiakban együttesen: Adatkezelés) az alábbiak szerint.

Tartalomjegyzék

1. BEVEZETÉS

Az Auchan tiszteletben tartja az Érintettek információs önrendelkezési jogát, valamint az információ szabadsághoz és biztonsághoz való jogát, melyeket az adatvédelem általános alapelveit és a vonatkozó jogszabályi előírásokat megtartva juttat érvényre, az Adatkezelést pedig a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban és a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően végzi.

Az Auchan által végzett Adatkezelés jelenti különösen az adatok gyűjtését, felvételét, rögzítését, rendszerezését, tárolását, felhasználását, lekérdezését a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban megfogalmazott célok érdekében.

Az Auchan által végzett Adatkezelés alapvetően az Érintettek önkéntes hozzájárulásán alapul. Előfordulnak azonban olyan - a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban is hivatkozott - esetek, amikor az Adatkezelést jogszabály írja elő vagy teszi lehetővé.

Az Adatkezelésre irányadó lényeges jogszabályok:

 • • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
 • • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.);
 • • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.);
 • • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv);
 • • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.);
 • • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv tv.);
 • • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.); és
 • • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet).

Az Érintettek az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseikkel fordulhatnak az Auchanhoz, illetve az Adatkezeléssel kapcsolatosan további tájékoztatást kérhetnek.

Az Auchan elérhetőségei: Auchan Magyarország Kft.,
postacím: 2040 Budaörs, Sport utca 2-4;
telefon: Auchan InfoCenter: +36 80 10 90 10;
e-mail: ekereskedelem@auchan.huadatvedelem@auchan.hu

2. AZ AUCHAN ONLINE ÁRUHÁZ LÁTOGATÓI ADATAINAK KEZELÉSE

Adatkezelés célja

Az online áruház látogatóinak az online áruház megtekintéséhez alapesetben nem szükséges személyes adataik megadása. Ugyanakkor a online áruház böngészése során és azzal összefüggésben az Auchan az online áruház elérhetővé tétele és az ott megtalálható szolgáltatások nyújtása, az online áruházban elérhető szolgáltatások javítása, a visszaélések kiszűrése és megakadályozása, a látogatottsági adatok mérése, a felhasználói élmény növelése, valamint statisztikai célokból végez adatgyűjtést, amely bizonyos esetekben személyes adatok kezelésével is együtt járhat. Ilyen például az ekereskedelem@auchan.hu emailcímre küldött üzenet, ahol látogatóinknak lehetőségük van arra, hogy szolgáltatásainkkal és tevékenységünkkel kapcsolatos megjegyzéseiket vagy kérdéseiket megosszák velünk, és ilyenkor ezek beküldésekor személyes adatok megadása is szükséges lehet, amelyeket az Auchan kizárólag a megjegyzések, illetve kérdések megválaszolása és az esetleges problémák megoldása érdekében az ahhoz szükséges mértékben kezel.

Kezelt adatok köre

Hozzájárulás esetén, az online áruházban Google Analyticset használunk, amely a online áruház forgalmával kapcsolatos adatokat továbbít a Google-nek és ezen keresztül az online áruház üzemeltetőjének. Részletes tájékoztatás a cookie tájékoztatóban, a 5.2-es pontban. A Google Analytics tájékoztatója: https://support.google.com/analytics/answer/2799357?hl=hucms/adatvedelem.t.12#where

Az Auchan a fenti adatokat az Érintett által a online áruházban elérhető szolgáltatások igénybevétele során megadott személyes adatokkal nem kapcsolja össze és nem törekszik a látogató személyének más módon való beazonosítására sem.

Adatkezelés időtartama

Az Auchan a Google Analyticsben összegyűlt adatokat 26 hónapig tároltatja, illetve a szerverek naplófájljait 30 napig tárolja, azt követően pedig törli. Az ekereskedelem@auchan.hu email címen beküldött megjegyzéseket, kérdéseket és az azokkal összefüggésben megadott adatokat az Auchan kizárólag a megjegyzések, illetve kérdések megválaszolása és az esetleges problémák megoldása érdekében az ahhoz szükséges ideig kezeli.

Amennyiben a látogató panasszal él a fenti email címen keresztül, akkor az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezések által előírt ideig történik a panasszal kapcsolatban megadott adatok tárolása.

Adatkezelés jogalapja

Amennyiben a fenti tevékenység személyes adatok kezelését eredményezi, az adatkezelés jogalapja az Eker tv. 13.§ (1)-(3) bekezdéseiben foglalt jogszabályi rendelkezések.

Adattovábbítás

Az Auchan adatot nem továbbít.

Adatfeldolgozó igénybevétele, adatai és tevékenysége

 • • Loginet Systems Kft. 1117 Budapest, Galvani u. 2. III. emelet, info@loginet.hu +3612080015. Az adatfeldolgozó tevékenysége: online áruház üzemeltetés.
 • • Microsoft Ireland Operations, Ltd. Carmenhall Road, Sandyford, Dublin 18, Írország. Az adatfeldolgozó tevékenysége: tárhely szolgáltatás.
 • • Google LLC. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok. Az adatfeldolgozó tevékenysége: Google Analytics szolgáltatás.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Auchan az adatokat az adatkezelés során megfelelő technikai (pl: jelszó) és egyéb intézkedésekkel (pl. biztonságos szerverek, titkosítás, tűzfalak, álnevesítés alkalmazása stb.) védi annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, integritását, bizalmasságát és az adatokat megóvja a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól és sérülésektől, nyilvánosságra hozataltól és bármely jogosulatlan felhasználásától.

Adatok megismerésére jogosultak köre

Az adatok megismerésére az Auchan adatkezelésben és az adatfeldolgozásban részt vevő és erre feljogosított közreműködői és munkavállalói jogosultak az adatkezelésben elvégzett feladatuk, illetve munkakörük által indokolt mértékben és szabályozott keretek között. A jogosultak köréről pontosan, pozíció és név szerint rendelkezik az Auchan vonatkozó, Belső Adatkezelési Szabályzata.

Ezekben a munkakörökben dolgozó kollégák az online áruházban keletkezett adatok megismerését, elemzését és az érintettek kérése alapján a törlését végzik. Az elemzésekből csak statisztikai értelmezések származhatnak, személyes adatot ezek az elemzések nem tartalmaznak. A fenti szabály alól kivételt képeznek a hatósági és bírósági megkeresések, amelyeket az Auchan a hatályos jogszabályok szerint teljesít.

Auchantól független adatkezelések lehetősége

A online áruház html kódja az Auchantól független, harmadik személy szolgáltatására mutató linkeket tartalmazhat. Ezekre való kattintás esetén, a harmadik személy szervere közvetlenül a látogató által használt számítógéppel kerül összeköttetésbe. Ebben az esetben a külső szolgáltatás üzemeltetőjének a felületén megvalósuló adatkezelést az érintett harmadik személy végzi a saját adatkezelési tájékoztatójának megfelelően. Ezek a hivatkozások folyamatosan változhatnak.

3. AZ AUCHAN ONLINE ÁRUHÁZBAN REGISZTRÁLT ÉRINTETTEK ADATAINAK KEZELÉSE

Adatkezelés célja

Az online áruházban való vásárláshoz regisztráció szükséges, mely során személyes adatok megadására is sor kerül. Az így megadott személyes adatokat az Auchan csak a rendelések kiszolgálásához szükséges mértékben tárolja és kezeli.

Kezelt adatok köre

 • • Email cím
 • • Jelszó (titkosított formában, melyet sem az Auchan, sem a webáruház üzemeltetésében közreműködők nem képesek visszafejteni)
 • • Titulus, vezetéknév és keresztnév
 • • Telefonszám (a rendelés kiszolgálásához)
 • • Bizalomkártya vagy Auchan kártya száma (opcionálisan adható meg, az ehhez kapcsolódó kedvezmények biztosításához)

Adatkezelés időtartama

Az Auchan a regisztráció során megadott személyes adatokat a regisztrációs fiók törléséig kezeli. Amennyiben a felhasználó 26 hónapon keresztül nem ad le rendelést a regisztrációján keresztül, akkor a regisztrációja és azzal együtt minden személyes adata visszavonhatatlanul törlésre kerül. Ebben az esetben természetesen van lehetősége újra regisztrálni a korábban használt email címével.

Adatkezelés jogalapja

Az Eker tv. 13.§ (1)-(3) bekezdéseiben foglalt jogszabályi rendelkezések.

Adattovábbítás

Az Auchan adatot nem továbbít.

Adatfeldolgozó igénybevétele, adatai és tevékenysége

 • • Loginet Systems Kft. 1117 Budapest, Galvani u. 2. III. emelet, info@loginet.hu +3612080015. Az adatfeldolgozó tevékenysége: online áruház üzemeltetés.
 • • Microsoft Ireland Operations, Ltd. Carmenhall Road, Sandyford, Dublin 18, Írország. Az adatfeldolgozó tevékenysége: tárhely szolgáltatás.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Auchan az adatokat az adatkezelés során megfelelő technikai (pl: jelszó) és egyéb intézkedésekkel (pl. biztonságos szerverek, titkosítás, tűzfalak, álnevesítés alkalmazása stb.) védi annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, integritását, bizalmasságát és az adatokat megóvja a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól és sérülésektől, nyilvánosságra hozataltól és bármely jogosulatlan felhasználásától.

Adatok megismerésére jogosultak köre

Az adatok megismerésére az Auchan adatkezelésben és az adatfeldolgozásban részt vevő és erre feljogosított közreműködői és munkavállalói jogosultak az adatkezelésben elvégzett feladatuk, illetve munkakörük által indokolt mértékben és szabályozott keretek között. A jogosultak köréről pontosan, pozíció és név szerint rendelkezik az Auchan vonatkozó, Belső Adatkezelési Szabályzata.

Ezekben a munkakörökben dolgozó kollégák az online áruházban keletkezett adatok megismerését, elemzését és az érintettek kérése alapján a törlését végzik. Az elemzésekből csak statisztikai értelmezések származhatnak, személyes adatot ezek az elemzések nem tartalmaznak. A fenti szabály alól kivételt képeznek a hatósági és bírósági megkeresések, amelyeket az Auchan a hatályos jogszabályok szerint teljesít.

4. AZ AUCHAN ONLINE ÁRUHÁZBAN VÁSÁRLÓK ADATAINAK KEZELÉSE

Adatkezelés célja

Az online áruházban történt megrendelések kiszolgálása céljából szükséges személyes adatok megadása. Az így megadott személyes adatokat az Auchan csak a rendelések kiszolgálásához szükséges mértékben tárolja és kezeli.

Kezelt adatok köre

 • • Email cím
 • • Titulus, vezetéknév és keresztnév
 • • Telefonszám (a rendelés kiszolgálásához)
 • • Bizalomkártya vagy Auchan kártya száma (opcionálisan adható meg, az ehhez kapcsolódó kedvezmények biztosításához)
 • • Szállítási címek (irányítószám, település, közterület neve és jellege, házszám, épület, emelet és ajtó)
 • • Számlázási címek (Név, irányítószám, település, közterület neve és jellege, házszám, épület, emelet és ajtó)
 • • A megrendelésben szereplő termékek
 • • Kedvenc termékek (opcionális)

Adatkezelés időtartama

Az Auchan a rendelések során megadott személyes adatokat a regisztrációs fiók törléséig kezeli, illetve amennyiben a felhasználó 26 hónapon keresztül nem ad le rendelést, akkor a regisztrációja és azzal együtt minden személyes adata, beleértve a rendeléseinek adatait is, visszavonhatatlanul törlésre kerül. Ez alól kivételt képez a rendeléshez kapcsolódóan kiállított számla, melynek tárolási idejét a számviteli törvény szabályozza.

Adatkezelés jogalapja

Az Eker tv. 13.§ (1)-(3) bekezdéseiben foglalt jogszabályi rendelkezések.

Adattovábbítás

Az Auchan adatot nem továbbít.

Adatfeldolgozó igénybevétele, adatai és tevékenysége

 • • Loginet Systems Kft. 1117 Budapest, Galvani u. 2. III. emelet, info@loginet.hu +3612080015. Az adatfeldolgozó tevékenysége: online áruház üzemeltetés.
 • • Microsoft Ireland Operations, Ltd. Carmenhall Road, Sandyford, Dublin 18, Írország. Az adatfeldolgozó tevékenysége: tárhely szolgáltatás.
 • • Revolution Software Kereskedelmi Kft. 1131 Budapest, Váci út 76. V, revol@revolution.hu +3614618030. Az adatfeldolgozó tevékenysége: logisztikai szoftver üzemeltetés, mely a rendelések összekészítését segíti.
 • • Iterion Kft. 7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. roszler.attila@iterion.hu +3672213519. Az adatfeldolgozó tevékenysége: a logisztikai kiszolgálás során a kiszállító járművek közlekedési útvonalának megtervezése.
 • • DOCCA OutSource IT Kft. 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 25-26. contact@docca-europe.com +3614887490 Az adatfeldolgozó tevékenysége: az elektronikus számlák hitelesítése.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Auchan az adatokat az adatkezelés során megfelelő technikai (pl: jelszó) és egyéb intézkedésekkel (pl. biztonságos szerverek, titkosítás, tűzfalak, álnevesítés alkalmazása stb.) védi annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, integritását, bizalmasságát és az adatokat megóvja a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól és sérülésektől, nyilvánosságra hozataltól és bármely jogosulatlan felhasználásától.

Adatok megismerésére jogosultak köre

Az adatok megismerésére az Auchan adatkezelésben és az adatfeldolgozásban részt vevő és erre feljogosított közreműködői és munkavállalói jogosultak az adatkezelésben elvégzett feladatuk, illetve munkakörük által indokolt mértékben és szabályozott keretek között. A jogosultak köréről pontosan, pozíció és név szerint rendelkezik az Auchan vonatkozó, Belső Adatkezelési Szabályzata.

Ezekben a munkakörökben dolgozó kollégák az online áruházban keletkezett adatok megismerését, elemzését és az érintettek kérése alapján a törlését végzik. Az elemzésekből csak statisztikai értelmezések származhatnak, személyes adatot ezek az elemzések nem tartalmaznak. A fenti szabály alól kivételt képeznek a hatósági és bírósági megkeresések, amelyeket az Auchan a hatályos jogszabályok szerint teljesít.

5. AZ AUCHAN ONLINE ÁRUHÁZBAN ELÉRHETŐ COOKIE-KKAL (HTTP SÜTI) KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

5.1 A cookie-kkal (http sütik) kapcsolatos általános tájékoztató

Mi az a cookie?

A cookie-k (http sütik) kisméretű adatfájlok, adatcsomagok, amelyeket egy online áruház üzemeltetője a online áruház használata során és azon keresztül helyez el a látogató számítógépén és amelyeket a látogató internetes böngészője ment és tárol el a online áruházról letöltve. Egy későbbi látogatás esetén az üzemeltető a cookie révén tudja pl. azonosítani a látogatót, vagy megkülönböztetni őt más felhasználóktól, illetve akár testreszabott információkat is eljuttathat neki a böngésző ablakban.

Hogyan tudom megtiltani a cookie-k gépemre történő telepítését vagy azokat törölni?

Fontos tudni, hogy az internetes böngészők többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a cookie-k elhelyezését és használatát. Ugyanakkor a böngésző megfelelő beállításaival a cookie-k visszautasíthatóak, használatuk korlátozható, illetve letiltható, valamint a már eltárolt cookie-k törölhetőek. A cookie-k használatához szükséges beállításokról az egyes böngészők szolgáltatói nyújtanak tájékoztatást, illetve a szükséges információk általában megtalálhatóak a böngészők „súgó” menüpontja alatt is.

Továbbá van lehetősége az online áruház bármely oldalára való megérkezéskor a megjelenő cookie elfogadó ablakban beállítani, hogy mely típusú cookiek elfogadását engedélyezi és melyekét nem. A cookiek típusáról bővebben a "cookie-k típusai" és az 5.2-es pontban talál tájékoztatást.

Mi történik, ha törlöm a cookie-kat, vagy nem járulok hozzá a gépemre történő telepítésükhöz?

A cookie-k használatának felhasználó általi tiltása általában nem akadálya a online áruház látogatásának vagy az azon való böngészésnek. Néhány cookie viszont feltétlenül szükséges egyes szolgáltatások megfelelő működéséhez, így a cookie-k használatának tiltása vagy visszautasítása, illetve a már eltárolt cookie-k törlése azt eredményezi, illetve eredményezheti, hogy a online áruház nem működik teljeskörűen és bizonyos funkciói nem használhatóak megfelelően az érintett látogató által. Ilyen lehet például a kosárba rakott termékek vagy a bejelentkezés kezelése.

A cookie-k típusai

A online áruházban használt cookie-k általában három kategóriába sorolhatóak.

Az egyik csoportba tartoznak a online áruház működ(tet)éséhez elengedhetetlenül szükséges cookie-k (idetartoznak pl. a felhasználó által rögzített adatokat tároló, hitelesítési munkamenet, felhasználó központú biztonsági, multimédia-lejátszó munkamenet, terheléskiegyenlítő munkamenet és a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet cookie-k).

A másik kategóriába tartoznak az analitikai cookie-k, amelyek célja és funkciója túlmutat a online áruház működ(tet)ésén. A felhasználóknak az online áruházban végzett viselkedésének elemzését teszi lehetővé, de statisztikai formában, egyénre nem visszavezethető módon. Ezeket általában egy harmadik fél (pl. Google) helyezi el a felhasználó böngészőjében.

A harmadik kategóriába a reklám célú cookie-k tartoznak, melyeket szintén harmadik fél (pl. Google, Facebook) helyez el a látogató böngészőjében, a felhasználó Internet-használatának adatait rögzítik és tömbösítve, sokaságot képezve teszik lehetővé, hogy az azonos viselkedésű felhasználók csoportjainak, a viselkedésükre szabott hirdetéseket mutassuk meg.

Míg az első csoportba tartozó cookie-k esetén a online áruház üzemeltetőjének elegendő előzetes tájékoztatást nyújtania a online áruháza használatával a látogató gépére telepített cookie-król, a második és harmadik csoport esetén ehhez előzetesen be kell szereznie a látogató hozzájárulását, melyről a "Cookie tiltása" pontban adunk bővebb tájékoztatást.

5.2 Az Auchan online áruház egyedi cookie-kkal (http süti) végzett adatkezelése

A cookie-k használatával érintettek köre

Az online áruház látogatói.

Az online áruházban használt cookie-k adatai

ld. az alábbi táblázatban.

(A) Az online áruház működéséhez elengedhetetlenül szükséges cookie-k
COOKIE NEVE COOKIE ÁLTAL KEZELT/HASZNÁLT ADATOK COOKIE ÉLETTARTAMA COOKIE FUNKCIÓJA, ADATKEZELÉS CÉLJA
cookie_agree Nem tárol személyes adatot, anonim azonosítót oszt ki, cookie tájékoztató sáv elfogadását tárolja 365 nap A felhasználó anonim azonosítását teszi lehetővé
hl Nem tárol személyes adatot, a látogató nyelvi beállításait tárolja. A böngészés végéig A felhasználó anonim azonosítását teszi lehetővé
PHPSESSID Nem tárol személyes adatot, anonim azonosítót oszt ki, biztosítja a kosár tartalmának a megőrzését vagy a választott időablak kezelését. A böngészés végéig A felhasználó anonim azonosítását teszi lehetővé
(B) Egyéb, harmadik személyek által alkalmazott cookie-k és az ezekkel kapcsolatos tájékoztatás

A online áruház látogatása során a közvetlenül általunk használt cookie-kon kívül harmadik személyek (pl: Google) szolgáltatásaihoz kapcsolódóan is keletkezhetnek és használhatunk célzó, úgynevezett third party cookie-kat, amelyek például segítik a látogatottsági adatok rögzítését és elemzését, illetve a célzott marketing és reklám üzenetek közvetítését. Ezekről bővebb információ megtalálható a https://www.google.com/policies/technologies/types/ és a https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu elérhetőségek alatt. A konkrét cookie-kkal kapcsolatos információkért ld. az alábbi táblázatot.

COOKIE NEVE COOKIE ÁLTAL KEZELT/HASZNÁLT ADATOK COOKIE ÉLETTARTAMA COOKIE FUNKCIÓJA, ADATKEZELÉS CÉLJA
Google Analytics _ga Google Analytics. Nem tárol személyes adatot, egyetlen anonim azonosítót oszt ki, mely segítségével az alábbi adatokat tudja biztosítani a online áruház üzemeltetőjének: A látogatások száma, időtartama, meglátogatott oldalak, eszköz információk melyről a látogatás történt (mobil, asztali gép, tablet, kijelző méret, operációs rendszer típusa és verziója), a látogatás földrajzi helye maximum város szinten, a látogatás gyakorisága (a visszatérő vagy új látogatások milyen arányban vannak, demográfiai adatok (melynek forrása a Google fiók, Android és iOS eszközök 2 év A felhasználó anonim azonosítását teszi lehetővé. Biztosítja, hogy statisztikai célú, személyhez nem köthető adatok segítségével a online áruház működését folyamatosan javítsuk és jobb felhasználói élményt nyújtsunk a látogatók számára.
Google Analytics _gid Google Analytics. Nem tárol személyes adatot, egyetlen anonim azonosítót oszt ki, mely segítségével az alábbi adatokat tudja biztosítani a online áruház üzemeltetőjének: A látogatások száma, időtartama, meglátogatott oldalak, eszköz információk melyről a látogatás történt (mobil, asztali gép, tablet, kijelző méret, operációs rendszer típusa és verziója), a látogatás földrajzi helye maximum város szinten, a látogatás gyakorisága (a visszatérő vagy új látogatások milyen arányban vannak, demográfiai adatok (melynek forrása a Google fiók, Android és iOS eszközök 1 nap A felhasználó anonim azonosítását teszi lehetővé. Biztosítja, hogy statisztikai célú, személyhez nem köthető adatok segítségével a online áruház működését folyamatosan javítsuk és jobb felhasználói élményt nyújtsunk a látogatók számára.
_omappvp OptinMonster popup kezelő. Nem tárol személyes adatot, anonim azonosítót oszt ki 1 év A felhasználó anonim azonosítását teszi lehetővé, ennek segítségével tudjuk azt biztosítani, hogy az oldalon megjelenő popupok csak korlátozott számban jelenjenek meg egy-egy látogató számára.
_omappvs OptinMonster popup kezelő. Nem tárol személyes adatot, anonim azonosítót oszt ki A böngészés végéig A felhasználó anonim azonosítását teszi lehetővé, ennek segítségével tudjuk azt biztosítani, hogy az oldalon megjelenő popupok csak korlátozott számban jelenjenek meg egy-egy látogató számára.
Egyéb, hirdetési célú cookiek Ezek a online áruházon végzett műveletekről, meglátogatott oldalakról gyűjtenek információt és adnak visszajelzést a hirdetési rendszereken keresztül az Auchannak. Személyes adatot nem kezelnek, személyhez nem köthetőek. Változó, vannak a böngészés végéig élő cookiek és vannak akár 1 évig élő cookiek. A cookiek törlését bármikor megteheti az ebben a pontban leírtak szerint. A felhasználó anonim azonosítását teszik lehetővé és a online áruházon történt böngészését vizsgálják. Pl. BlackFriday kampány idején, ezeknek a cookieknak a segítségével tudjuk azoknak a korábbi látogatóinknak megmutatni a BlackFridayben érintett termékeket, akik korábban azokhoz nagyon hasonló termékeket néztek meg a online áruházon. Ennek köszönhetően tudjuk azt biztosítani, hogy a potenciális vásárlóknak a számukra lehető leginkább érdekes termékeket, ajánlatokat hirdessük.

A kezelt adatok köre

A cookie-k elhelyezésével, illetve azok visszaolvasásával a látogatóknak a online áruház használatával, illetve böngészésével kapcsolatos adatait és az azokhoz kapcsolódó információkat kezeljük. A konkrét adatok meghatározását ld. a fenti 5.2 pontban.

A cookie-kkal végzett adatkezelés célja

A online áruházon azért használunk cookie-kat, hogy a látogatók számára biztosítsuk a online áruház elérhetőségét (ideértve az ott elérhető szolgáltatásokat és funkciókat), egyszerűsítsük a böngészést, a felhasználói élményt pedig növeljük az egyes felhasználói beállítások és látogatási előzmények rögzítésével. Emellett a cookie-k segítségünkre vannak a látogatók megfelelő kiszolgálásában, a látogatásuk biztonságának elősegítésében és szolgáltatásaink fejlesztésében azáltal, hogy a online áruház használatával kapcsolatos adatokat, statisztikákat és más hasznos információkat is adnak számunkra, illetve harmadik személyek cookie-jai esetén az ő részükre. A online áruházról korábban letöltött és elmentett cookie-k visszaolvasása lehetővé teszi számunkra, hogy a látogató adott böngészési munkamenetét összekapcsoljuk egy korábbi böngészésének adataival. A böngészési előzmények összekapcsolása és a böngészési szokások elemzése pedig segítségünkre van abban, hogy a látogató anonimitásának megőrzése mellett számára egyedi felhasználói élményt nyújtsunk, illetve célzott reklám és marketing üzeneteket továbbítsunk.

Az adatkezelés jogalapja

5.2(A) pontban felsorolt cookie-k esetén az adatkezelés jogalapja az Eker tv. 13.§ (1)-(3) bekezdéseiben, illetve a 2002/58/EK irányelv 5. cikk (3) bekezdésében foglalt jogszabályi rendelkezések. A 5.2(B) pontban felsorolt cookie-k esetén az adatkezelés jogalapja az Ehtv 155.§(4) bekezdése alapján az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama

A konkrét részleteket ld. a fenti táblázatban. Egyes általunk használt, általában az adott munkamenetben az adatvesztést megakadályozó cookie-k átmeneti élettartamúak és az adott munkamenet lezárásával, azaz a böngésző bezárásával törlődnek. Ugyanakkor használunk tartós élettartamú cookie-kat is, amelyek hosszabb ideig a látogató számítógépén maradnak. Az általunk használt tartós élettartamú cookie-k alapvetően a online áruház ismételt meglátogatásának támogatását szolgálják és a böngésző bezárásával nem törlődnek automatikusan. Az állandó jellegű cookie-k eltárolása határozott időre történik és azok általában 7 nap elteltével vagy a felhasználó böngésző beállításainak a törlésre irányuló műveletével törlődnek, illetve törölhetőek.

Adattovábbítás

Az Auchan adatot nem továbbít

Adatfeldolgozó igénybevétele, adatai és tevékenysége

 • • Loginet Systems Kft. 1117 Budapest, Galvani u. 2. III. emelet, info@loginet.hu +3612080015. Az adatfeldolgozó tevékenysége: online áruház üzemeltetés.
 • • Microsoft Ireland Operations, Ltd. Carmenhall Road, Sandyford, Dublin 18, Írország. Az adatfeldolgozó tevékenysége: tárhely szolgáltatás.
 • • Google LLC. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok. Az adatfeldolgozó tevékenysége: Google Analytics szolgáltatás.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Auchan az adatokat az adatkezelés során megfelelő technikai (pl: jelszó) és egyéb intézkedésekkel (pl. biztonságos szerverek, titkosítás, tűzfalak, álnevesítés alkalmazása stb.) védi annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, integritását, bizalmasságát és az adatokat megóvja a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól és sérülésektől, nyilvánosságra hozataltól és bármely jogosulatlan felhasználásától.

Adatok megismerésére jogosultak köre

Az adatok megismerésére az Auchan adatkezelésben és az adatfeldolgozásban részt vevő és erre feljogosított közreműködői és munkavállalói jogosultak az adatkezelésben elvégzett feladatuk, illetve munkakörük által indokolt mértékben és szabályozott keretek között. A jogosultak köréről pontosan, pozíció és név szerint rendelkezik az Auchan vonatkozó, Belső Adatkezelési Szabályzata.

Ezekben a munkakörökben dolgozó kollégák az online áruházban keletkezett adatok megismerését, elemzését és az érintettek kérése alapján a törlését végzik. Az elemzésekből csak statisztikai értelmezések származhatnak, személyes adatot ezek az elemzések nem tartalmaznak. A fenti szabály alól kivételt képeznek a hatósági és bírósági megkeresések, amelyeket az Auchan a hatályos jogszabályok szerint teljesít.

Cookie-k bármikori törlésének lehetősége

Felhívjuk a online áruház látogatók figyelmét arra és javasoljuk számukra, hogy amennyiben a cookie-k használatához nem járulnak hozzá, úgy az internetes böngészőjük megfelelő beállításaival a cookie-kat utasítsák vissza, illetve használatukat tiltsák, illetve a már eltárolt cookie-kat töröljék.

6. A DIREKTMARKETING, HÍRLEVÉL ÉS ELEKTRONIKUS REKLÁM CÉLÚ ADATKEZELÉS

Összefoglaló

Abban az esetben, ha az érintett az online áruházban történő vásárlása során vagy az online áruházban a regisztráció során tett nyilatkozatával külön checkbox beikszelésével hozzájárulási szándéka egyértelmű jelölésével kifejezett hozzájárulását adja, úgy az alábbiakban meghatározott adatai marketing és piackutatási célokra is felhasználásra kerülnek és az Adatkezelés direktmarketing (marketing), elektronikus marketing és/vagy hírlevél küldés céljából is történik az alábbiak szerint.

A marketing célú adatkezelések hatósági nyilvántartási adatai

A direktmarketing célú Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH - 109230 / 2016. A hírlevél célú Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH - 109229 / 2016.

Az adatkezelés célja

A vásárlói szokások elemzése, a vásárlókkal való kapcsolattartás, az Auchan és partnerei által kínált termékekről, szolgáltatásokról, nyereményjátékokról szóló megkeresések, tájékoztatók és információk küldése, személyre szabott ajánlatok készítése és küldése, direktmarketing, az Érintettek közvetlen üzletszerzési célú megkeresése, hírlevél küldése elektronikus és hagyományos postai úton és piackutatás.

Az adatkezelés során kezelt adatok köre

Teljes név (vezetéknév, keresztnév), E-mail cím, kedvenc termékek, érdeklődési körök, vásárlási szokások, és a fentiekből levont következtetések.

Az adatkezelés jogalapja

Az Auchan felhívja az Érintettek figyelmét arra, hogy az adatszolgáltatásuk önkéntes és az Adatkezelés jogalapja az általuk a regisztráció, vagy az Auchan által szervezetett nyereményjátékokra történő regisztráció során a külön checkbox beikszelésével hozzájárulási szándéka egyértelmű jelölésével kifejezett hozzájárulás az Eker tv. 13/A. § (4) bekezdése és  a Gr. tv. 6. § -a alapján. Az Érintett hozzájárulása megadásával a Gr. tv. 6. § szerinti kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Auchan a személyes adatait és a vásárlási szokásairól szóló adatokat a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje és részére közvetlen üzletszerzés útján reklám,- és egyéb küldeményeket, az Auchannál elérhető termékekről és szolgáltatásokról szóló tájékoztatókat és ajánlatokat küldjön, valamint hírleveleket továbbítson.

A hozzájárulás visszavonása

Az Érintettnek bármikor ingyenes és korlátlan lehetősége van arra, hogy a hozzájárulását a fenti adatkezelési célok azaz a direktmarketing, hírlevél küldés és piackutatás tekintetében indoklás nélkül együttesen adja meg, illetőleg vonja vissza. Az Érintett e jogát az ekereskedelem@auchan.hu e-mail címre küldött üzenettel vagy eDM esetén az üzenet alján lévő „leiratkozás” vagy hasonló gomb útján (azonnali hatállyal), vagy a 2040. Budaörs, Sport utca 2-4.  postai címre küldött nyilatkozatával gyakorolhatja. A hozzájárulás visszavonása, illetve a lemondás a címzett reklámküldeménynek nem minősülő nyomtatott reklám és vagy akciós újságokat (katalógusok stb.) és azok személyes adatok nélkül történő, az Érintettek részére történő esetleges eljuttatását nem érinti. Az Auchan a hozzájárulások visszavonásának illetve lemondásoknak a regisztrálását – technikai okok miatt – legfeljebb 10 (tíz) napos átfutási idővel tudja vállalni, azaz az Auchan adatkezelése az érintett hozzájárulásának visszavonását, illetve a lemondást tartalmazó nyilatkozatának Auchannal való közlését követő legkésőbb 10. (tizedik) napon szűnik meg. Ez alól kivételt képez az elektronikus hírlevelekben lévő „leiratkozási” linkre való kattintás, ebben az esetben a hozzájárulás visszavonása azonnal megtörténik.

Az adatbázisból való törlés egyéb lehetőségei

Amennyiben az érintett inaktivitást mutat a hírlevél adatbázisban, vagyis nem nyitja meg a leveleket és nem is kattint bennük, akkor az Auchan, az Érintett számára figyelmeztető email küldése után 7 nappal törölheti az érintett adatait a rendszeréből.

Az adatok forrása

Az adatkezeléssel érintett adatokat az Érintettek önkéntesen bocsátják az Auchan rendelkezésére a regisztráció, a szolgáltatások igénybevétele vagy az Auchannal való kapcsolattartás során.

Az adatkezelés időtartama

A hozzájárulás visszavonásáig, vagy az adatbázisból való törlésig.

Adatfeldolgozó igénybevétele, adatai és tevékenysége

 • • Loginet Systems Kft. 1117 Budapest, Galvani u. 2. III. emelet, info@loginet.hu +3612080015. Az adatfeldolgozó tevékenysége: online áruház üzemeltetés.
 • • Microsoft Ireland Operations, Ltd. Carmenhall Road, Sandyford, Dublin 18, Írország. Az adatfeldolgozó tevékenysége: tárhely szolgáltatás.
 • • Compass Web & Media Kft. címe: 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 23. Az adatfeldolgozó tevékenysége: adatbázis feldolgozás, direkt marketing szolgáltatás, hírlevél küldés.

Az Auchan az adatfeldolgozók körét szűkítheti és bővítheti azzal, hogy a mindenkori Adatfeldolgozók személyéről a jelen Adatkezelési Tájékoztató megfelelő módosításával és email útján történő értesítéssel tájékoztatja az Érintetteket.

Adattovábbítás

Az Auchan adatot nem továbbít.

Adatok megismerésére jogosultak köre

Az adatok megismerésére az Auchan adatkezelésben és az adatfeldolgozásban részt vevő és erre feljogosított közreműködői és munkavállalói jogosultak az adatkezelésben elvégzett feladatuk, illetve munkakörük által indokolt mértékben és szabályozott keretek között. A jogosultak köréről pontosan, pozíció és név szerint rendelkezik az Auchan vonatkozó, Belső Adatkezelési Szabályzata.

Ezekben a munkakörökben dolgozó kollégák az online áruházban keletkezett adatok megismerését, elemzését és az érintettek kérése alapján a törlését végzik. Az elemzésekből csak statisztikai értelmezések származhatnak, személyes adatot ezek az elemzések nem tartalmaznak. A fenti szabály alól kivételt képeznek a hatósági és bírósági megkeresések, amelyeket az Auchan a hatályos jogszabályok szerint teljesít.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Auchan az adatokat az adatkezelés során megfelelő technikai (pl: jelszó) és egyéb intézkedésekkel (pl. biztonságos szerverek, titkosítás, tűzfalak, álnevesítés alkalmazása stb.) védi annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, integritását, bizalmasságát és az adatokat megóvja a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól és sérülésektől, nyilvánosságra hozataltól és bármely jogosulatlan felhasználásától.

7. AZ ÉRINTETTEK ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

Az érintett bármikor jogosult

 • hozzáférést kérni a személyes adataihoz (általánosságban úgy ismert, hogy: „az érintett hozzáférési joga”). Az érintett jogosult az Auchan által kezelt személyes adatairól másolatot kapni és ellenőrizni, hogy az adatkezelést az Auchan jogszerűen végzi-e;
 • • az Auchan által kezelt személyes adatai helyesbítését kérni. Az érintett jogosult a hiányos vagy pontatlan általunk kezelt személy adatai helyesbítésére, habár ilyen esetben az újonnan átadott adat hitelességének ellenőrzése szükséges lehet;
 • • az Auchan által kezelt személyes adatai törlését kérni. Mindez feljogosítja az érintettet arra, hogy töröljük személyes adatait, amennyiben nincsen megfelelő ok a további kezelésükre. Az érintett abban az esetben is jogosult kérni személyes adatai törlését, amennyiben sikerrel tiltakozott személyes adatai kezelése ellen (lást alább), amennyiben az adatokat jogellenesen kezeltük, vagy amennyiben a helyi jog alapján kötelesek vagyunk személyes adatait törölni. Az Auchan ugyanakkor bizonyos esetekben jogosult megtagadni a törlési kérelem teljesítését, melyről az érintett megfelelően tájékoztatásra kerül;
 • • személyes adatai kezelése ellen tiltakozni, ha az adatkezelés jogalapja az Auchan, vagy harmadik fél jogos érdeke, és az érintett azért tiltakozik az adatkezelés ellen, mert úgy véli, hogy jogai, jogos érdekei, alapvető szabadságai elsőbbséget élveznek az Auchan vagy harmadik személy jogos érdekével szemben. Az érintett abban az esetben is tiltakozhat, ha személyes adatait az Auchan közvetlen üzletszerzés vagy profilalkotás céljából kezeli;
 • • személyes adatai kezelésének korlátozását kérni, ha például az Auchan jogellenes adatkezelést folytat, és az érintett nem szeretné, hogy az adatok törlésre kerüljenek, és inkább az adatok felhasználásának korlátozását kéri, vagy amikor az érintett vitatja az Auchan által kezelt adatok pontosságát;
 • • személyes adatai magának, vagy harmadik félnek való továbbítását kérni. Az érintett személyes adatait az Auchan részére vagy az általa választott harmadik fél részére tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban adja át. Fontos, hogy ez a jog csak az érintett által az Auchan részére átadott adatokra vonatkozik;
 • • bármelyik adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonni, amikor az érintett személyes adatainak kezelése az érintett hozzájárulásán alapszik. Fontos, hogy a hozzájárulás visszavonása a hozzájárulás visszavonása előtt végzett adatkezelés jogszerűségét nem befolyásolja. Abban az esetben, ha az érintett hozzájárulását visszavonja, lehetséges, hogy bizonyos termékeket vagy szolgáltatásokat az Auchan nem tudja számára nyújtani, és amennyiben ez releváns, az Auchan erről a hozzájárulás visszavonásakor ad tájékoztatást; és
 • hatósághoz fordulni jogellenes adatkezelés esetén. Amennyiben az érintett úgy véli, hogy az Auchan jogellenes kezelte személyes adatait, az Auchan azt javasolja, hogy az érintett a fenti elérhetőségek valamelyikén mindenképpen keresse meg az Auchan-t az ügy tisztázása, és mielőbbi békés rendezése végett.  Amennyiben ez nem vezetne eredményre, vagy az érintett nem kívánna élni ezzel a lehetőséggel, akkor az érintettnek – az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül – joga van ahhoz, hogy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), vagy másik, az érintett szokásos tartózkodási helye, a munkahelye, vagy a feltételezett jogsértés helye szerint illetékes más adatvédelmi hatóságnál. Az érintett jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat (a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik), és dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg. A NAIH elérhetőségi adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu weboldal: www.naih.hu.

Érvényes 2018.05.25. 17:10-től

Mikor érkezzen a rendelésed?

 
 • Kiszállítási kerület választó magyarázat

 • A kiválasztott körzetben nem elérhető az élelmiszer termékek kiszállítása. A körzet kiválasztásával az élelmiszer termékek törlődnek a kosárból.

Sajnos a megadott környékre nem szállítunk!

 • Kiszállítási kerület választó magyarázat

 • A kiválasztott körzetben nem elérhető az élelmiszer termékek kiszállítása. A körzet kiválasztásával az élelmiszer termékek törlődnek a kosárból.

A megadott irányítószámra az alábbi kategóriákban található termékeinket szállítjuk (0):


Feliratkozás a nem elérhető kategóriákra

Iratkozz fel hírlevelünkre és értesítünk amint hozzád is szállítjuk a most hiányzó kategóriák termékeit!

 • Kiszállítási kerület választó magyarázat

 • A kiválasztott körzetben nem elérhető az élelmiszer termékek kiszállítása. A körzet kiválasztásával az élelmiszer termékek törlődnek a kosárból.

Sajnos a megadott környékre nem szállítunk!

 • Kiszállítási kerület választó magyarázat

 • A kiválasztott körzetben nem elérhető az élelmiszer termékek kiszállítása. A körzet kiválasztásával az élelmiszer termékek törlődnek a kosárból.

ÜDVÖZÖLJÜK
az Auchan Online Áruházában!

Ismerje meg, hogyan vásárolhat kényelmesen, otthonról. Első lépésben kérjük ellenőrizze, hogy szolgáltatásunk elérhető-e az Ön lakhelyén.

Csak néhány kattintás,
az Auchan Online Áruházában!

Regisztráljon Online Áruházunkba! Bejelentkezés után válassza ki hová és mikorra szeretné rendelését.

Az akciós árak megtartását
garantáljuk a kiszállításig.*

* A részletes szabályokról az ÁSZF-ben tájékozódhat

Gyűjtse a pontokat ugyanúgy,
mintha az áruházban vásárolna!

Adja meg Bizalomkártya, vagy Auchan kártya számát, vagy regisztráljon és jóváírjuk pontjait, amivel további kedvezményekben részesülhet.

Akkor sem kell aggódnia,
ha a kiválasztott termék
átmenetileg nincs raktáron.

A kosár oldalon kijelölhetsz egy helyettesítő terméket, amit kiszállítunk számodra ilyen esetben, így elkerülheted a váratlan kellemetlenségeket.

Az Online Áruházba való regisztrációval
számos hasznos funkciót érhet el:

 • 1 könnyedén áttekintheti korábbi rendeléseit
 • 2 egy kattintással újrarendelheted az előző bevásárló listád
 • 3 elmentheti a megkezdett vásárlást, és folytathatja később
 • 4 bizalom pontokat gyűjthet

Vásároljon gyorsan, kényelmesen
és biztonságosan!

A vásárlás során lehetősége van bankkártyája adatainak biztonságos *
elmentésére, így legközelebb már nem kell azokat újra megadnia
* Az adatok a banki oldalon kerülnek összekapcsolásra a profiljával, így azokhoz az Auchan vagy harmadik fél nem férhet hozzá.